Betingelser

De, til enhver tid, gjeldende betingelser for alle kunder hos Amendo Group AS.

Punkt 23 tar for seg generelle betingelser som gjelder korttidsleie og langtidsleie av utstyr fra Amendo Group AS («Eier»). (Gjelder ikke leasing)

1. GENERELT
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Amendo Group AS («selger») til næringsdrivende eller det offentlige («kjøper»).
Med næringsdrivende menes en fysisk eller juridisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Der annet ikke er avtalt gjelder reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp.

2. LEVERING
Med mindre annet er avtalt, skjer levering til kjøpers forretningssted.
Leveransen anses som levert fra det tidspunkt varen er stilt til kjøpers rådighet på avtalt leveringssted eller overlevert fraktfører. Med mindre annet er avtalt, skjer transport til avtalt leveringssted for kjøpers regning og risiko.

3. BESTILLING
Bestilling kan skje pr. telefon, sms, eller e-post, og anses som bindende når den er kommet frem til selger («Bestillingstidspunktet»).
Bestillingen blir satt i gang ved overlevering av firma- og/eller kontoinformasjon til selger. Selger benytter denne informasjonen til å iverksette produksjon av terminal/kassesystem etter bestilling er foretatt. Samtidig klargjøres og etableres avtaler med bank, Point, NETS, kortselskap, gavekort, kommunikasjon og finansiering etc.
I tilfelle kjøper ønsker å inngå leasing- eller leieavtale, må signerte dokumenter returneres selger innen én uke fra dokumentene er mottatt av kjøper. Dersom signerte dokumenter ikke er mottatt innen fristen, anses varen som kjøpt, og selger kan fakturere kjøpesummen i sin helhet.

4. PRISER
Alle priser oppgis eks. mva og fakturagebyr. Andre kostnader, herunder frakt og installasjon etc. kommer i tillegg.
Priser er gjenstand for årlig regulering i løpet av Januar.
Priser kan også endres når som helst som f.eks. følge av endrede innkjøpsvilkår , valuta kurser, inflasjon etc.

SMS kostnad på 1,- per. SMS tilkommer for SMS’er sendt fra våre systemer til feks. kundens kunder – vi kan nevne produkter som – Aorder, Online ordering & Take Away, QR ordering, Self Service Kiosk, Amendo POS (Protouch) og Amendo Kundeklubb / Kundelojalitet.

Etableringsgebyr pr. betalingsterminal tilkommer som engangskostnad.

Dersom det mellom Bestillingstidspunkt og leveringstidspunkt inntrer endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, andre inngrep fra offentlige myndigheter eller i priser fra selgers underleverandører, forbeholder selger seg rett til å øke salgsprisen tilsvarende.
Selger tar forbehold for prisendringer som ligger utenfor selgers kontroll.
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøper.

5. BETALINGSBETINGELSER
Med mindre annet ikke er skriftlig avtalt, er betalingsbetingelsene 10 dager fra fakturadato.
Leie av betalingsutstyr faktureres forskuddsvis for 3 måneder, eller den perioden som er angitt i leiekontrakten.

Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente p.t. på 9,50 % p.a. Betaling med befriende virkning kan kun skje til selgers konto. Påløpte forsinkelsesrenter kan belastes på neste faktura.

Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av fakturasummen på grunn av evt. motkrav, tvister e.l..

6. SUSPENSJON AV LEVERINGSPLIKT VED MISLIGHOLD
Ved betalingsmislighold eller annet mislighold på kjøpers side, forbeholder selger seg retten til å nekte å foreta leveranser i henhold til denne avtale og stenge betalingsterminaler og kassefunksjoner for bruk, inntil misligholdet er rettet opp. Stenging belastes med et gebyr på NOK 1 490,- per betalingsterminal eller kasse. Reaktivering belastes med et gebyr på NOK 1 490,- per. terminal eller kasse.

Dersom kjøper har unnlatt å betale ved forfall og eller det foreligger åpenbar fare for mislighold av betalingsvilkår på grunn av svekket betalingsevne, eller andre forhold som tvister, motkrav e.l. betraktes hele og ethvert mellomværende mellom partene som forfalt.

7. LEVERINGSTID
Oppgitt leveringstid regnes fra Bestillingstidspunktet. Leveringstiden oppgis med forbehold om endringer fra selgers underleverandører. Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser i levering til kjøper, hvis denne skyldes forsinkelse hos underleverandører, i transport av varen eller andre uforutsette årsaker.

8. LISENSER/ DRIFTSAVTALER /SERVICEAVTALER
Lisens- og driftsavtaler/Serviceavtaler (heretter referert til som lisenser) faktureres forskuddsvis for 12 måneder, og er obligatorisk ved kjøp, leie og leasing av selgers utstyr. Samme betingelser gjelder også for tilleggslisenser som eventuelt etterbestilles.

Faktureringstidpunkt er 3 måneder før ny periode.

Lisenser aktiveres ved bestillingstidspunktet, og vil automatisk bli fornyet etter 12 måneder dersom avtalen ikke skriftlig sies opp 6 måneder før utløpet av periode.
Driftsavtale for betalingsterminal dekker softwarelisens, bytteservice, telefonsupport, samt alle reparasjoner (som ikke er nevnt i punkt 8.2) i 3 år fra bestillingstidspunktet, da terminalen var ny.
Lisens for programvare for kassesystem gir kjøper rett til å bruke selgers software i perioden, samt telefonservice i selgers åpningstid (fra kl. 08.00 til 16.00). Grunnlaget for lisens er antall systemer/installasjoner og/eller brukere registrert på kjøper. Korrekt varsling om endring i antall lisenser påhviler kjøper.
Lisenser er uoppsigelige i leasingperioden. Kjøper kan ikke overdra gjeldende avtaler til ny eier uten selgers skriftlige forhåndssamtykke. Dersom utstyr overdras til annen part, påbegynner ny periode fra overdragelsesdato, som faktureres ny eier. Det vil ikke bli utstedt kreditnota for gjenværende forskuddsbetalt lisensperiode.
Selger svarer ikke for eventuelle tap kjøper lider som følge av at kjøpers utstyr i perioden overtas av annen lisens- og driftsleverandør, eller en annen aktør påberoper seg rettighetene til å fakturere for lisens- og driftsavtaler/Serviceavtaler i inneværende periode.

Selger forbeholder seg retten til å kunne fakturere lisenser etterskuddsvis.

8.1 Driftsavtale på betalingsterminal
8.1.1. – Bytteservice 24 timer
Bytteservice gjelder ved feil eller mangler som påvirker funksjonalitet eller driftsstabilitet for betalingsterminal. Med unntak for forhold nevnt i punkt 8.2, skal selger foreta vederlagsfri reparasjon eller omlevering. Ved omlevering skal selger ha avsendt bytteterminal innen 24 timer regnet fra første virkedag (mandag til fredag med fratrekk av løpende helligdager) etter skriftlig reklamasjon/feilmelding er mottatt av selger eller selgers representant. Det følger da med ferdig frankert returlapp for retur av defekt utstyr. Ved behov for bistand/avhjelp, kan kjøper også oppsøke selgers forretningsadresse for å bytte/reparere utstyr. Bytteservice gjelder for minimum 3 år etter avtaleinngåelsen, og må tegnes for alle terminaler tilknyttet samme bax.

8.1.2. – Bytteservice 4 timer
Bytteservice 4 timer gjelder ved feil eller mangler som påvirker funksjonalitet eller driftsstabilitet for betalingsterminal. Med unntak for forhold nevnt i punkt 8.2.  4 timers serviceavtale er en utvidet serviceavtale med omlevering eller reparasjon av betalingsterminal innen 4 timer fra innmeldt feilmelding til leverandørs support. Defekt betalingsterminal repareres eller byttes ut på brukerstedet av leverandørs serviceapparat. Avtalen gjelder innenfor 50 km eller innenfor 1 time fra leverandørs servicedepot. Utenfor dette vil reisetid og reisekostnader tilkomme. Tjenesten gjelder for betalingsterminaler hvor dette er bestilt spesielt. Mobile terminaler skal befinne seg på brukerstedets adresse som er registrert hos leverandør for at avtalen skal gjelde. Se også egen tjenestebeskrivelse, og oversikt over servicedepot. Bytteservice gjelder for minimum 3 år etter avtaleinngåelsen, og må tegnes for alle terminaler tilknyttet samme bax.

8.2 Feil som ikke dekkes av Driftsavtale/Bytteservice

 • Feilaktig eller ukyndig behandling av betalingsterminal eller bruk av betalingsterminal til annet enn det betalingsterminal er konstruert for, herav fysisk feilhåndtering.
 • Inngrep i betalingsterminal foretatt av andre enn Selger
 • Ytre omstendigheter så som uhell og ulykker, f.eks. brann, vannskade, oversvømmelse, uvær som ligger utenfor Amendo Group AS sin kontroll
 • Endringer av betalingsterminal eller tilknytninger av annet utstyr som ikke er godkjent av Amendo Group AS
 • Bruk av forbruksmateriell og tilbehør som ikke er i henhold til betalingsterminalens spesifikasjoner.
 • Feil fra tele- eller nettoperatørens side, feil på strømtilførsel, statisk elektrisitet eller lignende som går ut over betalingsterminalens spesifikasjoner.
 • Manglende kommunikasjonsdekning i kjøpers bruksområde.
 • Feil eller forsinkelser fra underleverandører.
 • Tilsmussing, fukt og væskesøl i utstyr som krever rengjøring/rens/reparasjon etc.
 • Driftsbatteri i betalingsterminal (betraktes som forbruksvare).

9. SALGSPANT
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er fullt betalt, jf. lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant §§ 3-14 – 3-22. Sjekk og andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før kravet er innfridd i sin helhet.

10. ANNULLERING OG ENDRING AV ORDRE
Kjøper har ingen rett til å avbestille kjøpet. Endring av ordre kan ikke skje uten selgers skriftlige forhåndssamtykke. Kostnader i forbindelse med endringer bæres av kjøper.

Retur av varer skal være forhåndsgodkjent av selger, og skjer på kjøpers regning og risiko. Returforespørsel skal skje skriftlig på e-post eller telefaks senest 2 dager fra fakturadato. Godkjennelse av retur skjer med forbehold om at varen er i henhold til avtalen som lå til grunn for returen, og at varen og originalemballasjen er uskadd.

11. OPPSIGELSE BREDBÅND
Kjøper kan si opp bredbåndstjenester med 6-seks- måneders skriftlig varsel. Har kjøper inngått avtale med selger om bindingstid, må kjøper dekke et avbestillingsgebyr på 50 % av totalbeløpet under bindingsperioden.

12. SPESIELLE FORHOLD VED UTVIKLING AV APPLIKASJONER
Ved utvikling av spesifiserte applikasjoner er det kjøpers fulle ansvar å sette seg inn i bruk og vedlikehold av applikasjonen. Selger svarer ikke for manglende funksjonalitet eller feil som skyldes manglende dokumentasjon levert kjøper. Applikasjonen regnes som ferdigstilt når den tas i bruk av kjøper. Vedlikehold og videreutvikling av applikasjonen etter levering faktureres etter selgers gjeldende satser.

Med mindre annet skriftlig er avtalt, beholder selger eiendomsretten til kode og programmer utviklet av selger.

13. HOSTING AV APPLIKASJONER
Ved utvikling av web-applikasjoner forbeholder selger seg retten til å hoste disse på selgers egne servere. Med mindre annet er avtalt, er minimum driftstid for applikasjonen 2 år, og faktureres etter selgers gjeldende satser for 12 måneder om gangen. Oppstart for perioden regnes fra det tidspunkt kjøper tar i bruk applikasjonen.

14. REKLAMASJONER
Kjøper plikter ved mottak av varer straks å undersøke disse og reklamere snarest og senest innen 10 virkedager etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på ett år.

Selger svarer ikke for feil eller mangler som skyldes forhold på kjøpers side eller som nevnt i pkt. 8.2 og pkt. 16.

Kjøpers betalingsplikt for varene opprettholdes med uendret forfallsdato selv om en sak er under retur/reklamasjonsbehandling.

15. RETURHÅNDTERING
Defekt vare sendes fra kjøper til forhandler eller selger, så snart og senest innen 14 dager omlevert vare er mottatt. Dersom retur av defekt vare uteblir i mer enn 14 dager, vil varen anses som kjøpt og bli fakturert i sin helhet pluss et administrasjonsgebyr stort NOK 500,-.

Ved retur av defekt vare, skal kjøper sørge for at tilhørende serviceskjema med returnummer, eller kopi av dette, medfølger. Varen pakkes forskriftsmessig primært i original emballasje. Kjøper betaler fraktkostnader ved retur.

I forbindelse med innsendt/Returnert utstyr: Uavhentet utstyr vil bli kassert etter 3 måneder.

16. BEGRENSNING AV SELGERS ANSVAR
Ansvar overfor selger kan ikke gjøres gjeldende for feil eller mangler som måtte oppstå som følge av:
· Sammenkobling av utstyr, eller bruk av programutrustning som er levert av andre enn selger
· Foretatte endringer, modifikasjoner, vedlikehold, reparasjoner eller liknende av utstyr eller programutrustning av andre enn selgers eller selgers representant
· Feil, forsinkelser eller forsømmelser hos underleverandører eller andre tredjeparter
· Virus i programvare levert av selger
· Feil i programvare, herunder Windows, Office, Antivirus, Internet Explorer, Mail etc.
· Feil/ Bugs i kassesystemet, skybaserte løsninger eller i betalingsterminalen levert av selger.
Selger er ikke ansvarlig overfor brukersted for indirekte eller direkte tap som følge av feil på utstyr eller feil/bugs i programvare.
Alle innmeldte feil/bugs vil bli rettet så raskt det lar seg gjøre og innen rimelig tid. Dersom feil tar lenger tid 
– Kjøper har ikke rett til å heve kjøpet eller kreve erstatnings som følge av feil i programvare så lenge Selger jobber med å rette feilen – og kommuniserer at det vil bli løst innen rimelig tid.
– Det blir ikke sett på som en innmeldt feil/bug dersom Kjøper ikke makter å kommunisere tydelig nok hva feilen går ut på.

Selger kan utelukkende holdes ansvarlig for direkte økonomisk tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av selgers feil eller forsømmelse. Selgers totale ansvar er i alle tilfeller begrenset til kontraktsverdien av leveransen.

Begrensning av selgers ansvar ved lansering av nye Modeller  / Versjoner
Ansvar overfor selger kan heller ikke gjøres gjeldende dersom produsent avvikler terminalmodeller/versjoner. Eller Produsent/selger ikke lenger støtter visse funksjoner i programvare etc.

17. MISLIGHOLD
Partene har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom den annen part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen. Betalingsmislighold anses alltid som vesentlig mislighold.

Ved opphør av avtalen plikter kjøper å tilbakelevere vare og utstyr tilhørende selger.

18. FORCE MAJEURE
Dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor partenes kontroll og som etter vanlige kontraktrettslige regler må regnes som force majeure, fritas selger straks for sine kontraktsmessige forpliktelser, inntil forholdene har normalisert seg.

Dersom selger rammes av vareknapphet, distribusjons- eller importvansker og lignende omstendigheter som nevnt ovenfor, kan selger heve avtalen. Begge parter kan med 14 dagers skriftlig varsel heve avtalen dersom leveranse i henhold til ovenstående blir hindret i mer enn 6-seks-måneder.

19. GARANTI
Selger gir ingen selvstendig garanti på de leverte varer, men enkelte varer kan ha garanti mot fabrikasjonsfeil fra den enkelte underleverandør. Selger vil være behjelpelig med å henvise kjøper til riktig instans ved eventuelle garantikrav. Den enkelte underleverandør er ansvarlig for garanti på varer levert kjøper. Garantiens omfang varierer fra produkt til produkt, og selger eller selgers representant vil kunne gi nærmere informasjon om disse forhold. Garantien løper fra bestillingstidspunkt av den enkelte varen.

20. LEIE
Ved leie på selgers BAX skal utestående fakturaer være betalt før utbetaling fra terminalkonto finner sted til kjøper. Dersom selger ikke mottar innbetaling på faktura innen forfallsdato, har selger rett til å motregne sitt krav mot midler innestående på terminalkonto.

Det er kjøpers oppgave å gi fullstendig informasjon om kontonummer, og dobbeltsjekke at beløp fra terminalkonto er kommet inn til riktig tid og konto. Ved en eventuell feiloverføring skal selger umiddelbart informere kjøper og legge forholdene til rette for at kjøper(e) får ordnet opp seg imellom.

Ved leie på egen BAX bistår selger med opprettelse av BAX for kjøper. Etter endt leieperiode, er det kjøpers eget ansvar å stenge BAX. Selger kan bistå kjøper ved behov.

Selger er ikke ansvarlig for tap som skyldes interne eller eksterne forsinkelser, feilutbetalinger, feilkommunikasjon med Bank/NETS/Verifone/kunde e.l.

21. TVISTER
Kjøper vedtar Oslo tingrett som rett verneting.

22. MARKEDSFØRING
Kjøper aksepterer at selger kan benytte kjøpers kontaktinformasjon til utsendelse av informasjonsmateriell, tilbud og reklamekampanjer via e-post, vanlig post og telefaks. Dersom kjøper ikke ønsker å motta slik informasjon, kan kjøper gjøre selger skriftlig oppmerksom på dette.

Alt innhold på selgers hjemmesider er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene ikke kan under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra selger.

23. GENERELLE BETINGELSER FOR LEIE AV UTSTYR FRA Amendo Group AS

23.1. Definisjoner:

Disse generelle betingelser gjelder leie av utstyr fra Amendo Group AS («Eier»).
Med utstyr menes:

Beregnet for korttidsleie: betalingsterminal med tilhørende utstyr og nødvendig programvare og kommunikasjonsutrustning inkludert GPRS- abonnement for å utføre debet (bankaxept) betalingstransaksjoner mot NETS.

Beregnet for langtidsleie: betalingsterminaler med tilhørende tjenester og programvare og abonnement på betalingsløsning for håndtering av korttransaksjoner med sikkerhets- og funksjonsgaranti, samt eventuelle tilleggsprodukter.

Kassesystem/apparat, kasseskuff, kvitteringsskriver, og tilhørende utstyr.

heretter i fellesskap kalt «Utstyret».

23.2. Eiendomsrett til Utstyret

Eier beholder eiendomsretten til Utstyret. Leier har ikke rett til å overdra, pantsette, gi utlegg eller på annen måte råde over Utstyret rettslig.
Utstyret må ikke bearbeides, sammenføyes eller sammenblandes med egen eller tredjemanns eiendom eller for øvrig behandles på en slik måte at Eiers eiendomsrett utsettes for å gå tapt.

Dersom utleggsforretning eller annen tvangsfullbyrdelse avholdes hos leier, eller leier tas under konkursbehandling eller det åpnes for gjeldsforhandlinger i leiers bo, skal leier umiddelbart varsle Eier. Representanter for namsmyndigheten og bobestyrer skal varsles om Utstyrets leieforhold ved fremvisning av leieavtalen.

23.3. Bruk og vedlikehold av Utstyret

Utstyret skal utelukkende brukes til det formål som følger av leieavtalen. Leier skal utvise vanlig forsiktighet ved bruk. Leier plikter å følge de anvisninger som til enhver tid gjelder for bruk av Utstyret, og sørge for at alle offentlige påbud og forskrifter vedrørende Utstyret og dets bruk etterleves. Demontering, reparasjoner eller åpning av Utstyr, kan kun forekomme etter samtykke og anvisning fra Eier. Leier er selv ansvarlig for å lade opp eventuelle batterier som medfølger, før bruk.

23.4. Skade, tap og feil på Utstyret

Leier er ansvarlig for ethvert tap eller skade som er påført leieren, dennes ansatte, brukeren av Utstyret eller tredjemann i forbindelse med Utstyret (inkl. evt. driftsforstyrrelser, nettfeil etc.). Nødvendig reparasjon av Utstyret, herunder gjenanskaffelse av skadet Utstyr skal skje for leiers regning og risiko. Eventuelt gjenanskaffet Utstyr, tilfaller Eier.
Skade, hærverk og tyveri av Utstyret, skal omgående meddeles Eieren skriftlig.

Dersom Eier krever det, plikter leier å politianmelde forholdet.

23.5. Fremleie

Leier kan ikke fremleie Utstyret eller overlate sine rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen til andre uten Eiers skriftlige forhåndssamtykke.

23.6. Pris og leievilkår

Med mindre annet er avtalt, leies Utstyret til den enhver tid gjeldende prisliste. Før levering av Utstyret finner sted, må faktura være registrert betalt og eventuelt depositumsbeløp godskrevet Eiers konto.

23.7. Reserveløsning

Instruks ved bruk av reserveløsning:
– Feil skal være meldt terminal/service leverandør
– Kort/kontonr og gyldig legitimasjon skal alltid kontrolleres
– Reserveløsning kan ikke benyttes ut over 6 sammenhengende timer
– Handlebeløp over kr 1.500,- skal autoriseres av NETS Meldingstjeneste tlf 08989
– Handlebeløpet skal ikke deles opp for å unngå autorisasjon

Ved uriktig belastning av kortholder og derved godskrivelse av uriktig beløp, kan leier bli belastet for tilbakeførte/rettede beløp. Dette gjelder også annen godskriving på feil grunnlag. Ved feil på transaksjoner må leier straks ta kontakt med NETS kundeservice tlf 08989.

Leier plikter å oppbevare terminaljournal/-bilag iht. gjeldende regnskapslovgivning.

23.8. Retur av Utstyr

Leier er ansvarlig for tilbakelevering av Utstyret frem til den adresse Eier oppgir senest dagen etter leieavtalens opphør. Leier er ansvarlig for forsvarlig pakking av Utstyret, slik at dette ikke skades under transport. Bruk vedlagte returservice (ferdig frankert) for å unngå eventuelle tilleggsavgifter for frakt. Ved for sen tilbakelevering blir leier belastet med NOK 250,- eks. mva. per dag i overleie. Dersom Utstyret ikke er tilbakelevert innen 14 dager fra avtalt returdato, vil Utstyret anses som kjøpt og bli fakturert i sin helhet.

Leier vedtar at Utstyret kan kreves utlevert uten søksmål i henhold til bestemmelsene i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsl.) § 13-2 litra b). Leier plikter å erstatte Eier alle utlegg i forbindelse med evt. tvangsfullbyrdelse.

23.9. Særskilte tilleggsbestemmelser ved langtidsleie av betalingsterminaler

Ved bestilling gis Eier fullmakt via Norcard Services AS til å opprette kortinnløser avtale på vegne av leier. Norcard Services vil ta kontakt med leier for signatur av brukerstedsavtalen.

23.9.1 Installasjon og opplæring

Installasjon av Utstyret skal foretas av leier for egen regning og risiko i henhold til vedlagt veiledning eller etter avtale med Eier/forhandler. Leveransen omfatter en
brukerhåndbok til hjelp i opplæringen. Leier kan kontakte Eiers Support på telefon 21 53 80 00 eller per e-post: support@tellix.no  for ytterligere bistand/opplæring.
Leier forplikter å sette seg inn i Utstyrets funksjoner før dets bruk og før Eier eventuelt kontaktes for assistanse.

23.9.2 Oppgradering

Leier har rett til å oppgradere betalingsløsningen under abonnementsperioden. Kostnader forbundet med oppgradering bæres av leier. Forhøyet abonnementspris tilkommer ved påfølgende fakturering etter oppgraderingen. Bindingstiden forlenges ikke ved oppgradering.
Vi forbeholder oss uavhengig av tidspunkt for registrering, retten til å etterfakturere alle oppgraderinger.

Alle henvendelser vedrørende oppgradering skal skje direkte til Eier pr. epost til Support@tellix.no

Ved manglende henvendelse til Eier, vil leier pålegges et administrasjonsgebyr stort NOK 500,-.

Ved overføring av leieavtale til annen leier tilkommer etableringsgebyr som faktureres ny abonnement sammen med første abonnementsfaktura. Ny abonnent vil da innestå for ny bindingstid for betalingsløsningen. Eventuelt gjenstående forskuddsbetalt periode for tidligere abonnent vil ikke bli kreditert.

23.10. Opphør av leieavtalen

Minimum leieperiode er på 36 måneder. Serviceavtalen inngår i abonnementet, og kan ikke sies opp i leieperiodens løpetid.
Etter endt leieperiode gjelder det en gjensidig oppsigelsesfrist på seks måneder. Oppsigelse skal skje skriftlig. Abonnementet løper videre inntil Utstyret er tilbakelevert Eier.

Eier sender oppsigelse av BAX til leiers bank etter at Utstyret er mottatt i retur. BAX benyttet i forbindelse med abonnement, kan ikke videreføres på annen betalingsterminal enn den/de som er definert i abonnementsavtalen.GPDR – Personvernerklæring

Amendo Group AS sin virksomhet er: salg og produktutvikling av betalingsløsninger og kassesystemer, samt hva med slik virksomhet står i forbindelse.

Amendo Group AS leverer ProTouch systemet som er et komplett POS system med tilhørende rapportering-, booking-, kunde- og lagerstyringsmodul som leveres til installasjoner i de fleste bransjer med fysiske utsalgssteder. ProTouch POS systemet tilfredsstiller alle nye krav til kassasystemer (Norsk kassalov).
Ved å godta Amendo Group AS sine, til enhver tid, gjeldende betingelser på amendo.no/betingelser godtar du også våre retningslinjer vedrørende GDPR regelverket. Når du signerer avtale hos oss, vil du alltid måtte godkjenne betingelser.

Innhold

 1. Formålet med å samle inn personopplysninger
 2. Hvilke opplysninger samles inn
 3. Hvordan bruker Amendo Group AS slike opplysninger
 4. Hvem deler Amendo Group AS opplysninger med (utlevering)
 5. Hvem behandler slike opplysninger (behandlingsansvarlige og databehandlere)
 6. Sikkerhet
 7. Rutiner
  8. 
  Oppbevaring av personopplysninger
  9. 
  Innsyn, endring, overføring og sletting av personopplysninger 
 1. Formålet med å samle inn personopplysninger.
  Amendo Group AS innhenter personopplysninger i forbindelse med følgende prosesser:
  1.1) Kontrakt- og avtaleinngåelse
  1.2) Gjennom vårt POS system ProTouch

1.1 Kontrakt og avtaleinngåelse:

Amendo Group AS behandler personopplysninger knyttet til avtaleforhold med våre kunder.
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som person : navn, e-postadresse, telefonnummer, bedrifts navn eller lignende.

For oss er disse opplysningene nødvendige for å kunne betjene deg og selskapet du jobber for som kunde og bruker av våre systemer.

1.2 Gjennom vårt POS system ProTouch

Formålet med å innhente personopplysninger for medarbeidere er mulighet for å sette

tilgangsrettigheter til kassasystem og moduler i ProTouch.

Formålet med å innhente personopplysninger for kunder er tildeling av ulike rabattprofiler samt å

gi tilgang til Online moduler for innhenting av egne salgstransaksjoner.

Personopplysninger som kundenummer, kundenavn, firmanummer og firmanavn kan også bli

overført til regnskap og/eller faktureringssystemer, som dermed vil ha ansvaret for videre databehandling.

Behandlingen av personopplysningene bygger på samtykket den ansatte/kunden har gitt og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, EUs forordning for personvern, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

Etter personopplysningsloven har Teliix AS rollen som databehandler for alle kunder av ProTouch. Utleveres personopplysninger til en av Amendo Group AS sine underleverandører eller forhandlere, vil forhandleren/leverandøren være databehandler for disse opplysningene.

I forbindelse med behandling av personopplysninger forholder Amendo Group AS seg til følgende prinsipper:

– Vi samler kun inn personopplysninger som er nødvendige for å overholde avtalene vi har med våre kunder.

– Vi bruker disse opplysningene kun som avtalt med kunden.

– Vi sørger for at alle våre systemer hvor personopplysninger håndteres er sikre.

– Vi sørger for at alle ansatte som håndterer personopplysninger er kjent med prinsippene rundt dette.

– Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig.

– Vi deler ikke personopplysninger med tredjepartsaktører uten at det er nødvendig og avtalt med kunden.

– Vi har oppdatert våre generelle vilkår, slik at de er i henhold til de nye personvernreglene. Endringene tydeliggjør hvilke personopplysninger Amendo Group AS behandler, og hvordan vi sørger for å ivareta personvernet til vår kunder.

Hvilke opplysninger som registreres er overlatt til behandlingsansvarlige, men en del av opplysningene er nødvendige for at systemet skal fungere som kasse/ordre/faktureringssystem.

Noe informasjon kan også være påkrevd fra skattemyndighetenes side for å kunne følge lovverket.

 

 1. Hvilke opplysninger samles inn

Ved avtaleinngåselse samler vi inn informasjon om deg som kunde og din bedrift.
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som person : navn, e-postadresse, telefonnummer, bedrifts navn eller lignende.

For oss er disse opplysningene nødvendige for å kunne betjene deg og selskapet du jobber for som kunde og bruker av våre systemer.

ProTouch kassesystem behandler personopplysninger. Følgende data samles: for medarbeidere: navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsdato og passord. Dersom ProTouch kundemodul benyttes, samles også følgende: kundenavn, adresse, telefonnummer, e-post, firma, kontaktpersonens navn, adresse og fødselsdato.

ProTouch systemet behandler opplysninger om kundens kjøp hos installasjoner som

benytter kundemodul i ProTouch systemet. Når kunden handler hos et brukersted

som benytter kundemodulen i ProTouch systemet, eller gjennom kundemodulen, mottar

ProTouch systemet informasjon om handlet beløp, produkter, dato/tidspunkt, hvor kjøpet er gjort, og om eventuelle klippekort eller gavekort er benyttet.

Personopplysninger som behandles

Typer personopplysninger som databehandleren behandler i forbindelse med levering, support og vedlikehold av Amendo Group AS sine produkter er:

 • Navn, mailadresse, telefonnummer og adresse på kunder. I noen tilfeller også fødselsnummer om dette er inkludert.
 • Navn, mailadresse, telefonnummer og adresse på kontaktpersoner hos kundene
 • Navn, mailadresse og telefonnummer til brukere av systemet
 • Salgshistorikk, betalingshistorikk og servicehistorikk på individer

 

 1. Hvordan bruker Amendo Group AS slike opplysninger

Amendo Group AS bruker personopplysninger med følgende formål:
– Avtaleinngåelse, evt også gjennom leasingpartner som tredjepart
– Opprettelse av BAX nummer og brukerstedsavtale hos kundens bank
– Opprettelse av sim kort/bredbånd som kommunikasjonsmiddel for betalingsterminal
– Support for kunder som bruker ProTouch

Detaljert kjøpshistorikk oppbevares i inntil i fem år etter krav i bokføringsloven. Detaljerte

kjøpsopplysninger anonymiseres automatisk i et konfigurerbart intervall eller hvert år, manuelt når

ønskelig.

Dersom den ansatte eller kunden, slutter i et firma som benytter eksempelvis en kantine som bruker

ProTouch, slettes alle opplysninger om den ansatte/kunden på forespørsel utover de opplysninger som

bokføringsloven krever lagret.

 

 1. Hvem deler Amendo Group AS opplysninger med (utlevering)

Personopplysninger som kundenummer, kundenavn, firmanummer og firmanavn, samt

kjøpshistorikk kan overføres til regnskap- og/eller faktureringssystemer for videre håndtering.

Amendo Group AS kan i visse tilfeller, regulert av lovverk, også levere opplysninger til myndighetene, eller andre leverandører dersom det kreves for oppfylling av avtale/tjeneste. Typisk tilleggsopplysninger som kan bli innhentet er da kontonummer, bankinformasjon o.l.

 

 1. Hvem behandler opplysninger (behandlingsansvarlige og databehandlere)

Brukersteder som benytter ProTouch eller bankterminal via Amendo Group AS behandler opplysningene. Etter

personopplysningsloven er slike selskaper behandlingsansvarlige. I tillegg kan databehandlere

behandle opplysningene basert på dokumenterte instrukser fra behandlingsansvarlig.

Databehandleren skal føre logg over slike endringer utført på vegne av den behandlingsansvarlige.

Amendo Group AS SOM DATABEHANDLER:

Amendo Group AS ivaretar databehandling på vegne av våre kunder. Databehandler kan ikke overføre personopplysninger til underleverandører eller andre tredjeparter uten at dette på forhånd er godkjent av behandlingsansvarlig.

Amendo Group AS behandler data på vegne av våre kunder og sørger som Databehandler for at dataene lagres og behandles i henhold til lov og avtale. Databehandler skal blant annet:

–              Ivareta informasjonssikkerhet, mht. kryptering, dataenes tilgjengelighet osv.

–              Umiddelbart rapportere til behandlingsansvarlig ved avvik eller tvil om instruksjonene er lovlige

Vi vil før forordningen oppdatere våre betingelser slik at de tilfredsstiller lovens krav, og regulerer de plikter vi har som behandler av persondata i lovens forstand. I tillegg har vi blant annet gjennomført opplæring av samtlige ansatte, etablert nye interne rutiner og gjennomgått våre systemer for å sikre etterlevelse av kravene fra vår side.

Våre systemer ivaretar alle de krav som stilles, og i noen grad utvikler vi også tilleggsfunksjonalitet som vil gjøre det enklere for våre kunder å etterleve kravene som stilles til den Behandlingsansvarlige.Virksomheter som har inngått avtale med Amendo Group AS før dette databehandlingstillegget ble en del av de generelle vilkårene, aksepterer de endrede vilkårene ved fortsatt bruk av Amendo Group AS tjenester.

 

 

 1. Sikkerhet

Webmoduler i Backofficedelen på ProTouch brukersteder som blir hostet av Amendo Group AS , benytter SSLsertifikat (for HTTPS). Dette sertifikatet har A-rating, og sikrer blant annet kommunikasjonen

mellom nettstedet og datasentre slik at ingen skal kunne lese eller endre på informasjon som

utveksles. I tillegg sikrer dette identitet til nettstedet. Servere driftes hos driftspartner der det

gjøres nødvendige oppdateringer og sikkerhetstiltak. Passord knyttet til brukerprofilene krypteres

i databasen slik at ingen kan se hvilket passord som er knyttet til en brukerkonto, selv ikke teknisk

personell. Det er flere nivåer av tilgangskontroll i løsningsarkitekturen. Behandlingsansvarlige for

ProTouch hos brukersteder (selskaper) som benytter ProTouch gir tilgang til kjøpshistorikk og behandling av disse. ProTouch-brukersteder som ikke hostes av Amendo Group AS , men allikevel velger å publisere data utover lokale maskiner, er selv ansvarlig for sikker transport.

 

 1. Rutiner

Sletting

Dersom medarbeider/konsulent eller kunde/firma slutter, vil behandlingsansvarlige hos «de

ansvarlige/administrasjonen hos brukerstedet» slette/anonymisere brukere fra

ansattregisteret, kunderegisteret, firmaregisteret, rolle-rettighetsregister, samt at alle historiske transaksjoner vil bli anonymisert. Databehandlere kan gjøre det samme basert på dokumenterte instrukser fra behandlingsansvarlig.

Etablere

Behandlingsansvarlig «de ansvarlige/administrasjonen brukerstedet», vil opprette nye ansatte i ansattregisteret og tildele roller/rettigheter. Den nye ansatte oppretter selv eget brukernavn -passord til rapportmodul ved første gangs innlogging. Behandlingsansvarlig «de ansvarlige/administrasjonen hos brukerstedet» vil opprette nye firmaer/kunder i kunderegisteret og tildele roller/rettigheter. Den nye kunden oppretter selv eget brukernavn og passord til eventuell online kundemodul. Databehandlere kan gjøre det samme basert på dokumenterte instrukser frabehandlingsansvarlig.

 1. Oppbevaring av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Bedriften som har et kundeforhold hos Amendo Group AS , vil være lagret så lenge kundeforholdet eksisterer. 

All informasjon lagres på sikre servere innenfor EU, i tråd med Amendo Group AS sine datalagringsrutiner. 

 1. Innsyn, endring, overføring og sletting av personopplysninger 

Du har krav på å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, til hvilke formål og behandlingsgrunnlag. 
Dersom du mener Amendo Group AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve at dette blir endret. 
Om du mener vi oppbevarer opplysninger om deg som strider mot formålet av behandlingen, kan du kreve at vi sletter disse opplysningene ved å trekke tilbake ditt samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag. (Bruksrettsavtalen).